Holbæk BowlingClub© 2010


HOLBÆK BOWLING CLUB

VEDTÆGTER

Pr. 10.04.2018
§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold.

1.Klubbens navn er Holbæk Bowling Club, dagligt kaldet Holbæk BC, stiftet d. 26. maj 2010.

2.Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune, med hjemmebane i Roskilde Bowling Center, Roskilde, og adresse hos den valgte formand.

3.Klubbens spilledragt består af bluse og sorte benklæder.

4.Klubben tilsluttes Region Øst under Danmarks Bowling Forbund og derigennem Danmarks Idræts Forbund, Nordisk Bowling Forbund og World Tenpin Bowling Association.


§2. Formål.

1.At være samlingspunkt for medlemmerne omkring bowlingsporten og socialt samvær.

2.At have hold i den bedste række/serie/division det er muligt. Dette indebærer at der på klubbens højest rangerede hold for herrer og damer, til enhver tid stilles det bedste hold muligt, og at holdene aldrig er ”lukkede”.

3.At opfordre medlemmerne til at dygtiggøre sig indenfor sporten og deltage i stævner og turneringer.


§3. Optagelse af medlemmer.

1.Klubben optager passive og aktive medlemmer, som forpligter sig til at overholde klubbens love og regler.

2.Indmeldelse skal ske skriftligt på klubbens indmeldelsesblanket, og for umyndiges vedkommende ved skriftlig godkendelse fra forældremyndighedens indehaver.

3.Der betales indmeldelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen.

4.Medlemsmøde afholdes efter behov, og indkaldes med 7 dages varsel.

5.Aktive medlemmer har automatisk ret til træningstid. Passive medlemmer kan mod betaling af slagpenge - beløb fastsat af bestyrelsen - deltage i træningen. Overgang fra passiv til aktiv, eller omvendt, skal varsles bestyrelsen 1 måned før. Der refunderes ikke tidligere indbetalt kontingent.


§4. Kontingent.

1.Kontingent fastsættes ved almindeligt flertal på en generalforsamling.

2.Aktive medlemmer skal betale månedsvis forud, senest den af kassereren anviste dato, og på den af kassereren anviste betalingsmåde. Passive medlemmer betaler helårligt forud.

3.Det er kassereren tilladt at tillægge gebyr - fastsat af bestyrelsen - ved for sen betaling.


§5. Udmeldelse og eksklusion.

1.Udmeldelse skal, for at være gyldig, ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst én måneds varsel til den 1. i en måned. Kontingent skal betales til og med opsigelsesmåneden. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra varslet.

2.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der er i kontingentrestance med mere end to måneder, eller er i kontingentrestance i mere end to tilfælde, eller på anden vis har gæld til klubben. Medlemmet kan genoptages ved betaling af gælden. Hvis medlemmet efterfølgende etablerer gæld igen, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet under §5 stk. 3.

3.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver en enig bestyrelse, og medlemmet skal forinden have haft mulighed for at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. Medlemmet har endvidere mulighed for at få afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

4.Når eksklusionen skal behandles på generalforsamlingen skal den opføres som et særskilt punkt på dagsordenen umiddelbart efter valg af dirigent. Medlemmet har krav på samme indkaldelsesvarsel som øvrige medlemmer, og vedkommende har adgang til denne og ret til at føre sit forsvar. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet af afgivne stemmer. Et, på denne måde, ekskluderet medlem kan genoptages på ny ved næste generalforsamling med samme krav.


§6. Generalforsamling.

1.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts, og indkaldes på følgende måde:

Bestyrelsen offentliggør dato for afholdelse af generalforsamling senest 31. januar.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før den annoncerede dato.

Skriftlig indkaldelse, indeholdende alle forslag, tilgår alle medlemmer senest 2 uger før den annoncerede dato.

2.Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle forhold der vedrører klubben. Den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Alle – såvel aktive som passive medlemmer - der ikke er i restance, har stemmeret ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

3.Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.

a)Valg af referent.

b)Valg af stemmetæller.

c)Optælling af fremmødte og stemmeberettigede.

2)Bestyrelsens beretning.

3)Udvalgs beretninger.

4)Regnskab for foregående år.

5)Gebyrer, kontingenter og Budget for indeværende år.

a)Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.

b)Fastsættelse af kontingent for passive.

c)Fastsættelse af kontingent for aktive.

d)Budget

6)Indkomne forslag.

7)Valg af bestyrelse og suppleant.

8)Valg af revisor og revisorsuppleant.

9)Nedsættelse af faste udvalg.

10)Eventuelt.

4.Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som foreslås af bestyrelsen eller deltagerne ved generalforsamlingen. Dirigenten må ikke sidde i bestyrelsen, men må gerne være en person udenfor medlemskredsen.

5.Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog undtaget hvor vedtægterne foreskriver andet, samt vedtægtsændringer som kræver 2/3 majoritet. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Der skal dog være skriftlig afstemning hvis ét medlem kræver dette, eller hvis der er tale om personvalg med mere end én opstiller, eller hvis der er tale om eksklusion.

Der føres protokol over beslutningerne og referat i nødvendigt omfang, og det underskrives af dirigenten.

6.Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20% af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst 2/3 af dette antal er pligtige til at møde op og forsvare forslaget. I modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.


Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 8 dages varsel og skal indeholde dagsorden. Vedtagelse af forslag til den ekstraordinære generalforsamling kræver simpelt flertal blandt de fremmødte.


§7. Bestyrelsen.

1.Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 3 eller 5 personer: Formand, kasserer og 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand (og evt. ét medlem) vælges i ulige år og kasserer (samt evt. ét medlem) i lige år, for 2-årige perioder. Sidste bestyrelsesmedlem vælges hvert år.

Medlemstallet ved generalforsamlingens afholdelse afgør størrelsen på bestyrelsen. Er medlemstallet højere end 15 kan generalforsamlingen vælge at udvide bestyrelsen til 5 personer. Er det lavere udvides ikke, eller minimeres ved ikke at genopstille menige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Hvert år vælges desuden en bestyrelsessuppleant som inviteres til at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret, samt en revisor og en revisorsuppleant. Formand og kasserer skal vælges direkte af en generalforsamling.

Suppleantposter kan stå vakante.

Både aktive og passive kan vælges til bestyrelsen, dog skal aktive medlemmer udgøre et flertal af bestyrelsen. Genvalg er muligt, og alle poster er frivillige og ulønnede.

2.Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 2/3 tilstedeværende. Den fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg i nødvendigt omfang. Bestyrelsens medlemmer kan godt deltage i udvalgsarbejde. Bestyrelsen konstituerer ét eller flere af sine menige medlemmer til at varetage hverv som Næstformand og/eller Sekretær som fører protokol over bestyrelsens beslutninger.


§8. Regnskab og revision.

1.Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

2.Regnskab og bilag skal gennemgås af revisor mellem regnskabets afslutning og generalforsamlingens afholdelse, således at regnskab med revisors påtegning kan forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

3.Klubbens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

4.Klubben tegnes ved underskrift af formanden, eller kassereren, eller næstformanden. Ved udgifter over kr. 15.000,- skal der underskrives af to af disse i fællesskab.

Kassereren har fuldmagt til at disponere over alle klubbens konti, samt at have en kontant kassebeholdning på kr. 1.500,-.


§9. Opløsning.

1.Klubben kan kun opløses på en til dette formål særligt indkaldt generalforsamling, og kun hvis der er deltagelse af mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, og at 3/4 af disse stemmer for forslaget.

Opnås flertal for forslaget uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling senest 3 uger senere, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 flertal af fremmødte stemmeberettigede.

2.Ved klubbens opløsning tildeles dens eventuelle formue og ejendele til fordel for bowlingsporten og efter den fungerende bestyrelses afgørelse.


§10. Ansvar.

1.Klubben, og dermed dens bestyrelse, kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de skader der påføres spillere eller forvoldes af disse, selvom det sker under afvikling af et arrangement i klubregi.


§11. Mesterskaber mv.

1.Klubmesterskab:

a.Afholdes hvert år.

b.Afvikles en lørdag i perioden 1. marts til 31. maj – dato fastsættes i september året før under hensyntagen til de igangværende turneringer.

c.Alle klubbens aktive og passive medlemmer kan deltage.

d.Proportionerne er som følger:

i.2 deltagere pr. bane efter vilkårlig fordeling – der foretages lodtrækning.

ii.Der spilles 6 indledende serier. Efter hver serie skiftes til ny bane – flyttes til højre.

iii.4 bedste damer og herrer går videre til trinfinaler, hvor nr. 4 møder nr. 3; vinder møder nr. 2 og vinder møder nr. 1. Hvis nr. 1 taber første serie, spilles en serie mere. Vinder her er klubmester.

e.Seniorleder og festudvalget arrangerer mesterskabet og efterfølgende spisning.


2.Juleafslutning:

a.Afholdes hvert år.

b.Afvikles 2. torsdag i december måned.

c.Alle klubbens aktive og passive medlemmer kan deltage.

d.Seniorleder og festudvalget arrangerer ”turneringen” og spisning.


3.Kørepenge:

a.Klubben udbetaler kørepenge – efter laveste offentlige sats – til medlemmer, der deltager i indkaldte møder, der har klubbens interesse. Dette måtte være møder arrangeret af Danmarks Bowling Forbund eller Region Øst.

b.Klubben udbetaler ikke kørepenge, hvis dette honoreres fra anden side.


§12. Utilstrækkelighed.

1.I tilfælde hvor disse love måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe de nødvendige beslutninger.


 


Således vedtaget af generalforsamlingen.


 


_________________________

Underskrift, dirigent._________________________

Underskrift, bestyrelsesmedlem.
_________________________

Underskrift, formand._________________________

Underskrift, bestyrelsesmedlem.
_________________________

Underskrift, kasserer._________________________

Underskrift, bestyrelsesmedlem.


 

Vedtaget: 10.04.2018


.